Hình ?nh s?n ph?m

Gi?i thi?u c?ng ty

 • Máy nghi?n k?p hàm

  Máy nghi?n k?p hàm

  Máy nghi?n k?p hàm c?a c?ng ty Kunding là m?t lo?i thi?t b? nghi?n v?i hi?u qu? cao và ti?t ki?m n?ng l??ng th??ng ???c s? d?ng trong nhi?u ngành nh? khu m?, luy?n kim, v?t li?u xay d?ng, ???ng b?,???ng s?t, th?y l?c và hóa ch?t vv. V? thi?t k? và s?n xu?t máy nghi?n k?p hàm,???c nghi?n v?t li?u tính c??ng ?? ép nh? h?n 350Mpa, lo?i máy này có nghi?n th? và nghi?n m?n,quy cách da d?ng.

 • Máy nghi?n tác ??ng

  Máy nghi?n tác ??ng

  Máy nghi?n tác ??ng là m?t lo?i máy nghi?n s? d?ng ??p ?? nghi?n v?t li?u, lo?i này là máy nghi?n tác ??ng ??i m?i, ???c thu hút k? thu?t tiên ti?n trong n??c và ngoài n??c, nghiên c?u và ch? t?o k?t h?p v?i ?i?u ki?n c?ng trình khu m? trong ngành cát ?á trong n??c.Máy nghi?n tác ??ng áp d?ng k? thu?t ch? t?o m?i nh?t, thi?t k? k?t c?u ??c bi?t, gia c?ng thành ph?m thành hình l?p ph??ng, kh?ng có s?c kéo và ???ng r?n, d?ng h?t ??p, .

 • Sàng rung tròn YZS

  Sàng rung tròn YZS

  Sàng rung tròn YZS c?a c?ng ty t?i là thi?t b? sàng phan lo?i c? m?i, ???ng ray rung là hình tròn, chuyên thi?t k? cho phan lo?i ?á trong n?i khai thác ?á, c?ng cung c?p tuy?n than, tuy?n qu?ng, v?t là m?t lo?i sàng rung tròn c? m?i v?i nhi?u l?p và hi?u qu? cao. S?n l??ng tiêu hao c?a Sàng rung tròn c?a c?ng ty t?i ??u ??t tiêu chu?n qu?c gia, ??ng ? v? trí trình ?? tiên ti?n trong n??c và ngoài n??c....

 • Máy c?p li?u rung

  Máy c?p li?u rung

  Máy c?p li?u rung c? m?i chuyên dùng ?? v?n chuy?n v?t li?u to tr??c khi vào máy nghi?n c? h?t c?p th? trung bình và th? trong vi?c nghi?n và sàng phan lo?i .là thi?t b? kh?ng th? thi?u ???c trong vi?c nghi?n và sàng phan lo?i . Cho nên ???c s? d?ng r?ng r?i trong các ngành nh? luy?n kim, than m?, tuy?n qu?ng, v?t li?u xay d?ng, hóa ch?t , v?t li?u mài vv

 • B?ng t?i cao su

  B?ng t?i cao su

  B?ng t?i cao su ???c dùng ?? day ch?ng c?a c?u thành s?n xu?t liên t?c gi?a thi?t b? máy móc s?n xu?t, ?? th?c hi?n tính liên t?c và t? ??ng hoá trong khau s?n xu?t, nang cao n?ng xu?t và gi?m b?t c??ng ?? lao ??ng. B?ng t?i cao su c?a c?ng ty t?i v?n chuy?n các v?t li?u có hi?u qu? cao , V?n ??ng b?ng t?i c?n c? nghiên ly ma sát, có ??c ?i?m l??ng v?n chuy?n l?n, c? ly v?n chuy?n dài ,v?n chuy?n ?n ??nh

 • Day chuy?n s?n xu?t v?t li?u ?á

  Day chuy?n s?n xu?t v?t li?u ?á

  Day chuy?n s?n xu?t nghi?n ?á c?u thành bao g?m máy c?p li?u rung, máy nghi?n k?p h?n, sàng rung, máy nghi?n tác ??ng, b?ng t?i cao su, kh?ng ch? t?p trung b?ng ?i?n v.v. Th?ng th??ng s? dùng ?? vi?c nhan c?ng ch? t?o cát và nguyên li?u l?i nh? ?á v?i, ,?á huy?n v?, ?á hoa c??ng và s?i s?ng v.v, thích h?p v?i các ngành nghi?p ..

C?n Minh, Van Nam Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd
??a ch?:C?n Minh Guandu Town West Village th? tr??ng v?t li?u xay d?ng 200m
Tel: 86-871-63540976     E-mail: [email protected]
大乐透怎么算中奖